Privacy statement

Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. HSPRO heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

1. Wie zijn wij?
HSPRO is hét netwerk van ondernemende professionals en continu in beweging om de
meest gewenste projectenorganisatie te zijn. We laten de behoeftes van klanten en medewerkers samensmelten door gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers te verbinden aan uitdagende ambitieuze technische projecten in de o.a. de vakgebieden: Werktuigbouwkunde, Industriële Productontwikkeling, Elektrotechniek, Industriële Automatisering, Mechatronica, Chemische Technologie en Technische Bedrijfskunde.
Samenwerking, Integriteit en Persoonlijk Welzijn zijn de kernwaarden van ons bedrijf.
HSPRO verwerkt uw persoonsgegevens volgens de geldende wet- en regelgeving.
Binnen HSPRO zijn de gegevens alleen toegankelijk voor personen die daar naargelang hun werkzaamheden en/of taken toegang toe moeten hebben.

2. Wat zijn persoonsgegevens?
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.
Indien deze Privacyverklaring naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.
Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt.
Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:
Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
a. Kandidaten/medewerkers en ZZP-ers:
Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens van kandidaten, medewerkers en/of ZZP-ers. Daarbij gaat het om de volgende persoonsgegevens:
NAW (naam, adres, woonplaats-)gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens als geboortedatum, leeftijd, geslacht, curriculum vitae, motivatiebrieven en notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek. Ook gegevens over beschikbaarheid en verlof en andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties, getuigschriften e.d. worden door HSPRO verwerkt.

b. Medewerkers:
Op het moment dat u bij HSPRO in dienst treedt of via HSPRO op enige andere manier gaat werken, werkt of gewerkt heeft, verwerkt HSPRO een aantal bijzondere persoonsgegevens zoals o.a. Nationaliteit, BSN-nummer of rijksregisternummer, ID bewijs en/of werkvergunning.
Uiteraard worden ook gegevens verwerkt die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- pensioen-, en verzuimregistratie.
Indien u als ZZP-er voor HSPRO gaat werken, werkt of gewerkt heeft worden bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en/of vereist. Wij verwerken in het geval van ZZP-ers daarnaast ook ondernemingsgegevens.

4. Waarom verwerkt HSPRO deze persoonsgegevens?
HSPRO verzamelt en verwerkt gegevens voor de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder maar niet uitsluitend bemiddeling, detachering, payroll, werving & selectie, projecten, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid en (salaris)administratie.
Meer specifiek, om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een project of opdracht.
Ook om een arbeidsrelatie-/bemiddelingsrelatie of opdracht met u aan te gaan en te onderhouden, een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst en deze te onderhouden, voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole of kwaliteitsdoeleinden zoals certificering, moeten wij persoonsgegevens verwerken.
Als HSPRO een arbeidsrelatie-/bemiddelingsrelatie met u is aangegaan, moet HSPRO, teneinde wet- en regelgeving na te leven, uw persoonsgegevens verwerken.

5. Duur van de verwerking
a. Kandidaten:
De persoonsgegevens van kandidaten worden tot 2 jaar na het laatste contact bewaard. Na het verstrijken van die termijn zullen wij opnieuw contact met u opnemen en u toestemming vragen of u al dan niet in onze database wenst te blijven opgenomen, zodat HSPRO u, bij een geschikte functie of opdracht, kan bereiken.

b. Medewerkers:
De persoonsgegevens van medewerkers van HSPRO worden 5 jaar, tenzij anders door wet- en regelgeving bepaald, bewaard na datum uit dienst treding. Mocht dit wenselijk zijn, zal HSPRO na het verstrijken van genoemde termijn van 5 jaar, opnieuw met u kontakt opnemen en u verzoeken om toestemming teneinde u langer in de database te behouden, zodat wij u kunnen bereiken m.b.t. beschikbare functies of opdrachten.
Uw persoonsgegevens worden in elk geval verwerkt conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden
t.b.v. bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen.

6. Inzage en/of wijzigen gegevens
Indien u inzage in de vastgelegde persoonsgegevens en/of verwerking daarvan wenst, kunt u daarover kontakt opnemen met de vestiging die uw gegevens geregistreerd heeft.
Indien u (persoons)gegevens wilt wijzigen of verwijderen, kunt u eveneens kontakt opnemen met de vestiging waar u geregistreerd staat.
HSPRO doet er alles aan om uw gegevens zo optimaal mogelijk te beveiligen. Indien persoonsgegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens HSPRO diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is HSPRO met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens volgens de geldende norm dienen te beveiligen.

7. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Is er sprake of vermoeden van een datalek, zal de FG melding maken aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft u vragen, opmerkingen, klachten, of is sprake of vermoeden van een datalek, dan kunt u dat direct per email (maastricht@hspro.nl) melden of schriftelijk naar: HSPRO t.a.v. FG, Australiëlaan 60 te 6199 AA Maastricht-Airport.
Uiteraard kunt u ons ook altijd telefonisch bereiken op +31 43 365 93 90.

Hspro.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?