KAM

Kwaliteitsmanagement

HSPRO Consultancy begeleidt organisaties op een praktische wijze richting het ISO 9001 certificaat. Dankzij onze eenvoudige en pragmatische aanpak zijn onze klanten gemiddeld binnen 2 maanden gecertificeerd. Organisaties kleiner dan 25 medewerkers zijn meestal binnen 1 maand klaar voor certificatie!

ISO 9001 certificering ISO 9001 is veruit de meest bekende en ingezette norm voor kwaliteitsmanagement. Een organisatie die de ISO 9001 certificering heeft doorlopen laat daarmee zien dat er een gedegen kwaliteitsorganisatie aanwezig is. Klanten eisen dan ook steeds vaker dat het certificaat is behaald voordat zij zaken willen doen met de betreffende organisatie. Daarnaast zijn er veel bedrijven die inzien dat de structuren vanuit een ISO 9001:2015 managementsysteem helpen om de organisatie te laten groeien door met deze gewijzigde ISO-norm meer de nadruk komt te liggen op risico gebaseerd denken.

 

Risico gebaseerd denken

Een nieuw perspectief om te bewerkstelligen dat een kwaliteitsmanagementsysteem meer is dan certificatie…en dat het organisaties helpt om de langere termijn doelstellingen en successen te realiseren.

Om het ISO 9001 certificaat te kunnen behalen dient aantoonbaar aan een aantal eisen worden voldaan. De invulling hiervan wordt vastgelegd in bijvoorbeeld het kwaliteitshandboek. Om ISO 9001:2015 soepel in de organisatie te implementeren is het belangrijk dat de invulling op de organisatie wordt afgestemd. Een standaard kwaliteitshandboek is dan ook geen oplossing.

Begeleiding nodig bij het behalen van het ISO 9001 certificaat? Bent u geïnteresseerd in het behalen van het ISO 9001 certificaat en hebt u daarbij ondersteuning nodig? Dan bent u bij HSPRO Consultancy aan het juiste adres! Wij verzorgen maatwerk voor iedere organisatie; groot of klein en met veel of juist weinig behoefte aan begeleiding. Zo kunt u bij ons terecht voor coaching of intensieve begeleiding.

Wilt u meer weten over onze vorm van begeleiding of over deze norm? Neem dan direct contact op voor een vrijblijvende offerte of kennismakingsgesprek.

Arbo/Veiligheid

VCA Certificering

HSPRO Consultancy begeleidt organisaties op een praktische wijze richting het VCA certificaat, eventueel in combinatie met ISO 9001. Dankzij onze eenvoudige en pragmatische aanpak zijn onze klanten gemiddeld binnen 1 maand VCA gecertificeerd.

VCA Certificering VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is het meest ingezette managementsysteem  voor veilig werken in Nederland. VCA wordt in veel organisaties ingezet om medewerkers veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.

VCA wordt steeds vaker door opdrachtgevers geëist indien er sprake is van werkzaamheden met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving. VCA wordt dan ook veel gevraagd bij constructie- of onderhoudswerkzaamheden in fabrieken, bouwlocaties en installaties.

Certificatieniveaus De VCA norm kent een aantal eisen welke geformuleerd zijn in vragen. Daarbij kent VCA kent 3 verschillende certificatieniveaus, te weten: VCA*, VCA** en VCA Petrochemie. VCA* is de basiscertificering en is vooral gericht op het veilig werken op de werkvloer. VCA** stelt daarnaast een aantal aanvullende vragen op het gebied van de organisatie. VCA Petrochemie is het hoogste niveau, vergelijkbaar met VCA** echter kent nog aantal verplichte vragen. In de VCA norm is vastgelegd welke vragen verplicht zijn voor de bepaalde niveaus. In beginsel bepaalt u als organisatie zelf welk niveau u laat certificeren. Het kan echter ook voorkomen dat een opdrachtgever een bepaald niveau van u eist om een samenwerking aan te gaan.

Om certificatie mogelijk te maken moet je als organisatie aantoonbaar kunnen maken dat er aan de vragen wordt voldaan. Dit wordt vastgelegd in het VCA-handboek. Hierin worden de geldende veiligheidsprocedures beschreven om te voldoen aan de VCA norm. Daarbij eist VCA dat alle operationele werknemers beschikken over het diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA) en dienen alle operationeel leidinggevenden te beschikken over Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA). Die wij als HSPRO Consultancy ook geheel voor u verzorgen incl. training en examen.

Begeleiding nodig bij het behalen van het VCA certificaat en/of diploma?

Bent u geïnteresseerd in het behalen van het VCA certificaat en hebt u daarbij ondersteuning nodig? Dan bent u bij HSPRO Consultancy aan het juiste adres! Wij verzorgen maatwerk voor iedere organisatie; groot of klein en met veel of juist weinig behoefte aan begeleiding. Zo kunt u bij ons terecht voor coaching of intensieve begeleiding.

 

Wilt u meer weten over onze vorm van begeleiding of over deze norm? Neem dan direct contact op voor een vrijblijvende offerte of kennismakingsgesprek.

EED

HSPRO Consultancy begeleidt organisaties op een praktische wijze richting EED. Onze consultants analyseren uw organisatie en processen op de EED facetten tijdens een EED-audit. Uit deze audit genereren zij een EED-rapport welk voldoet aan de richtlijnen om het verplichte Europese energieverbruik te reduceren.

In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven. Eén daarvan slaat op de grotere ondernemingen om een energie-audit uit te voeren. Met dit middel wil Europa bedrijven er toe aan zetten om meer energie te besparen.

Wilt u meer weten over onze vorm van begeleiding of over deze norm? Neem dan direct contact op voor een vrijblijvende offerte of kennismakingsgesprek.

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

Sinds juni 2010 is het mogelijk om uw MVO prestaties en ambities te laten certificeren. Hiervoor is de MVO Prestatieladder in het leven geroepen. www.mvoprestatieladder.nl

Sinds 27 augustus 2013 is de opzet van de MVO Prestatieladder enigszins gewijzigd. Belangrijkste wijziging is dat voor het behalen van de MVO Prestatieladder niveau 3 geen ISO9001 of ISO14001 of OHSAS18001 meer noodzakelijk is.

HSPRO Consultancy heeft ervaring m.b.t. opzetten en implementeren van de MVO Prestatieladder en inmiddels ervoor gezorgd dat meerdere bedrijven zijn gecertificeerd.

HSPRO Consultancy heeft een tool ontwikkeld om MVO concreet en certificeerbaar te maken ten behoeve van de MVO prestatieladder, niveau 1 t/m 5 die voorziet in:

beschrijving van de indicatoren behorende bij de 7 kernthema's

invulling van de 33 indicatoren;formuleren doelstellingen:

 • formuleren beleidsverklaring;
 • hoe deze gemeten en geanalyseerd kunnen worden;
 • voor welke stakeholder de indicator / doelstelling bestemd is;
 • de wijze hoe met de stakeholder wordt gecommuniceerd;
 • evaluaties van stakeholders;
 • wie in de organisatie de doelstelling bewaakt / beheert / bijstuurt;

Dit alles wordt verwerkt in een MVO managementsysteem waarin de overige normen / eisen afgedekt zijn en kunnen wij momenteel aanbieden voor een vaste prijs;

MVO-begeleiding/opstellen verklaring 

Wilt u meer weten over onze vorm van begeleiding of over deze norm? Neem dan direct contact op voor een vrijblijvende offerte of kennismakingsgesprek.

 

Waarom MVO(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en wat levert het op?

 

Wat is uw motief om aan de slag te gaan met MVO? Is dit voor uw organisatie een wens, een kans of noodzaak?

 

 1. Bestaansrecht (noodzaak)

De overheid, opdrachtgevers, leveranciers en alle overige ‘stakeholders’ die met uw organisatie zijn verbonden, verwachten steeds meer van u. In steeds vergaande mate wordt van uw organisatie verwacht dat is nagedacht en zelfs invulling is gegeven aan MVO. Denk hierbij aan de invulling van MVO of duurzaamheid bij aanbestedingen of als MVO als voorwaarde voor zaken doen in algemene inkoopvoorwaarden. In die gevallen wilt u concreet en aantoonbaar aan uw opdrachtgever laten zien wat u doet aan MVO. Het omarmen van MVO in uw organisatie kan daarom noodzakelijk zijn voor de continuïteit van uw organisatie. MVO levert in die zin bestaansrecht voor de toekomst op.

 

 1. Inspelen op verandering en innovatie (wens)

Wordt MVO in de toekomst een voorwaarde om te ondernemen, op dit moment kunt u het inzetten als middel. De maatschappij vraagt steeds meer om duurzaamheid. MVO en duurzaamheid worden steeds meer zichtbaar in wet- en regelgeving, maar ook in de wijze waarop wij zaken doen. In offertes, websites en aanbestedingen zijn steeds vaker de woorden duurzaamheid/MVO te vinden. Waar zit duurzaamheid/MVO in uw organisatie en hoe kunt u hier vorm aan geven? Produceert u een product op duurzame wijze of helpt u als leverancier uw keten te verduurzamen? Het doorvoeren van de gedachtegang van MVO in uw organisatie zorgt er automatisch voor dat uw organisatie meer openstaat voor veranderingen die MVO teweegbrengt. Daarnaast helpt MVO uw reputatie te verbeteren doordat uw toegevoegde waarde inzichtelijk wordt.

 

 1. MVO een kans!

Het kan ook zo zijn dat uw organisatie uit eigen initiatief besluit om haar verantwoordelijkheid te nemen voor de effecten van haar besluiten en activiteiten op maatschappij en het milieu. Welke redenen u ook heeft, uw organisatie zal zich wellicht kunnen herkennen in een van onderstaande redenen om aan de slag te gaan met MVO:

 

 • Efficiënter omgaan met energie, water, afval en producten bespaart kosten.
 • MVO biedt marktkansen en concurrentievoordeel. Denk hierbij aan een nieuw duurzaam product of verduurzaming van de keten waarvan u onderdeel uitmaakt.
 • Positief imago en verbetering van de reputatie.
 • Vergroten van de aantrekkelijkheid als werkgever. MVO kan enerzijds een verbetering opleveren van de arbeidsproductiviteit en anderzijds de loyaliteit en betrokkenheid van de werknemers versterken.
 • Door middel van MVO creëert uw organisatie een (breder) maatschappelijk draagvlak voor activiteiten door het opbouwen van een goede verstandhouding met uw stakeholders.
 • Het verduurzamen van bestaande relaties met leveranciers, omwonenden, opdrachtgevers, consumenten, werknemers, financiële instellingen, media en de overheid, maar ook het ontmoeten van nieuwe duurzame relaties.
 • Uw organisatie staat meer open voor innovatie en gaat sneller/makkelijker mee met de ontwikkelingen in uw branche.

 

Kortom: MVO is een strategie die ook winst voor uw werknemers, samenleving en het milieu oplevert en hierdoor bijdraagt aan de continuïteit van uw organisatie!

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven. De CO2-Prestatieladder is in 2009 ontwikkeld door ProRail. Het doel was om leveranciers te kunnen belonen als ze zich inspannen om CO2 te reduceren.

Wanneer je het handboek van de CO2-Prestatieladder leest vind je allerlei eisen omtrent het voeren van een actief CO2 reductiebeleid, opgesplitst in 5 niveaus. Wanneer je aan deze eisen aantoonbaar voldoet kun je het CO2 bewust certificaat van het desbetreffende niveau behalen.

Waar gaan de eisen samengevat over? De indeling van de CO2-Prestatieladder is heel eenvoudig. Ongeacht het niveau moet je je als bedrijf inspannen op de volgende vier gebieden.

Uiteraard geldt voor hoe hoger het niveau hoe strenger de eisen:

 • Inzicht in CO2
 • Doelstellingen en maatregelen t.b.v. CO2
 • Interne en externe communicatie.
 • Deelname en/of organisatie van CO2 reductie initiatieven

Wat is het verschil tussen niveau 1 t/m 5? Niveau 1 – 3 gaan over de CO2 uitstoot en CO2 reductie van je eigen bedrijf. Op niveau 1 ben je als bedrijf volledig vrij in hoe de CO2 uitstoot in kaart brengt en doelstellingen zijn niet echt nodig. Op niveau 3 moet de CO2 footprint conform internationale standaarden zijn opgesteld, dien je als bedrijf concrete doelstellingen te hebben inclusief een uitgewerkt plan van aanpak met maatregelen en heb je een cyclus geïmplementeerd waarmee je aantoonbaar continue het functioneren van het CO2 reductiebeleid monitort en bijstuurt. Niveau 4 & 5 gaan daarom niet dieper in op het eigen bedrijf maar zorgen voor verbreding: de keten. Je brengt dan ook de CO2 uitstoot van leveranciers en klanten in kaart en gebruikt maximaal je eigen invloed om CO2 reductie in de keten te realiseren.

Hoe werkt de CO2-Prestatieladder in je voordeel bij aanbestedingen? U kunt bij inschrijvingen van aanbestedingen een fictief gunningvoordeel toepassen. Inschrijvende partijen van deze aanbestedingen hebben een hogere een kans op gunning indien ze over het CO2-Prestatieladder certificaat beschikken. Op niveau 5 betreft dit fictieve voordeel 10%! Weinig opdrachtgevers hanteren echter het systeem. De meeste opdrachtgevers werken met een fictief gunningvoordeel van 5% (het niveau is het voordeel). En werken tevens met het principe van ambitieniveau. Dan heb je 12 maanden de tijd om ook werkelijk dit niveau te behalen.

Wilt u meer weten over onze vorm van begeleiding of over dit instrument? Neem dan direct contact op voor een vrijblijvende offerte of kennismakingsgesprek.

Milieumanagement

ISO14001

HSPRO Consultancy begeleidt organisaties op een praktische wijze richting het ISO 14001 certificaat, eventueel in combinatie met ISO 9001. Dankzij onze eenvoudige en pragmatische aanpak zijn onze klanten gemiddeld binnen 2 maanden gecertificeerd. Organisaties kleiner dan 25 medewerkers zijn meestal binnen 1 maanden klaar voor certificatie!

 

ISO 14001 certificering Wilt u laten zien dat uw organisatie voldoet aan milieuwet-en regelgeving en zoekt u naar handvatten om uw milieuprestaties te verbeteren? In dat geval is het behalen van een ISO 14001:2015 certificaat een goede investering. Aan de hand van het implementeren van deze norm breng je namelijk verschillende milieuaspecten in kaart en ga je acties ondernemen om deze te beheersen.

Het kunnen aantonen dat je voldoet aan de milieuwet- en regelgeving is voor veel partijen erg belangrijk. Klanten zoals bijvoorbeeld de overheid stellen het namelijk zelfs verplicht dat je hieraan voldoet om hen tot dienst te mogen zijn. Daarnaast realiseren ook steeds meer bedrijven dat duurzaamheid een steeds grotere rol gaat spelen en dat een goed milieubeleid kansen kan bieden om kosten te besparen.

ISO 14001:2015 is op dezelfde wijze ingedeeld als ISO 9001 en kan dan ook volledig geïntegreerd worden in 1 managementsysteem.

Begeleiding nodig bij het behalen van het ISO 14001 certificaat? Bent u geïnteresseerd in het behalen van het ISO 14001:2015 certificaat en hebt u daarbij ondersteuning nodig? Dan bent u bij HSPRO Consultancy aan het juiste adres! Wij verzorgen maatwerk voor iedere organisatie; groot of klein en met veel of juist weinig behoefte aan begeleiding. Zo kunt u bij ons terecht voor coaching of intensieve begeleiding.

Wilt u meer weten over onze vorm van begeleiding of over dit instrument? Neem dan direct contact op voor een vrijblijvende offerte of kennismakingsgesprek.

Expertise:

Technische ontwikkelingen gaan sneller dan ooit. HSPRO blijft deze ontwikkelingen graag een stapje voor. We gaan deze uitdaging aan door extra inspanningen te leveren, te innoveren, intensieve samenwerking en kennis te delen. Onze ingenieurs binnen de industrie en machinebouw hebben diepgaande interesse in de vakgebieden: werktuigbouwkunde, industriële productontwikkeling, elektrotechniek en technische bedrijfskunde.

HSPRO Bibliotheeksystemen Lees verder


HSPRO Consultancy Lees verder